Achub Cynefin Gweision y Neidr Prin

Mae ardal o gynefin ar gyfer Mursen y De, mursen brin iawn, wedi cael ei hachub diolch i ymdrechion ar y cyd gan sawl mudiad cadwraeth, perchennog y tir a ffermwyr lleol. Mae Mursen y De mewn perygl o ddiflannu’n llwyr o’r rhan hon o Ardal Gadwraeth Arbennig y Preseli yn Sir Benfro, sy’n un o’i chadarnleoedd traddodiadol yn Ewrop. Mae prosiectau fel yr un yma, sy’n cynnal ei chynefin, yn hanfodol ar gyfer goroesiad y rhywogaeth yn yr ardal hon.

Gwryw Mursen y De. Llun gan Dave Smallshire.

Gwryw Mursen y De. Llun gan Dave Smallshire.

Mae’r prosiect partneriaeth hwn rhwng Cymdeithas Gweision y Neidr Prydain, Cyfoeth Naturiol Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro wedi diogelu’r cynefin arbenigol ar safle a elwir yn Gornel Pensarn. Cyllidwyd y prosiect gan Amgylchedd Cymru a chafodd gefnogaeth perchennog y tir (Barwniaeth Cemais) yn ogystal â ffermwyr lleol sy’n pori’r ardal eang hon o dir comin. Dywedodd Uwch Swyddog Cadwraeth Cyfoeth Naturiol Cymru, Jon Hudson: ‘Dyma ardal gyda sawl nodwedd arbenigol o ran tir gwlyb, gan gynnwys nentydd, corsydd, ffrydiau a phyllau. Mae sawl nant yn ymuno yma ac mae’n safle mynediad pwysig i dda byw, porwyr a cherddwyr i’r comin’.  Roedd yr ardal yn wynebu risg am fod mynediad i’r Comin yn dechrau mynd yn anodd ac roedd y nentydd yn wynebu risg o gael eu tagu. Mae’r gwaith hanfodol hwn wedi creu mynediad clir i’r comin i gerddwyr a phorwyr ac wedi sicrhau bod nodweddion sensitif y tir gwlyb yn cael eu gwarchod.

Bydd y prosiect hwn yn sicrhau bod un o’r ardaloedd bychain ar draws y comin ble gwelir Mursen y De yn cael ei gwarchod ar gyfer y dyfodol. Mae’r rhywogaeth yn brin ledled Ewrop ac yn cael ei gwarchod gan gyfraith y DU ac Ewrop. Dywedodd Swyddog Cadwraeth Cymdeithas Gweision y Neidr Prydain, Claire Install: ‘Mae gan y fursen las a du fechan yma, o faint coes matsien, ofynion penodol iawn o ran cynefin ac, ar hyn o bryd, mae dan fygythiad oherwydd y newidiadau mewn rheoli tir. Mae prosiectau fel yr un yma’n hanfodol os ydyn ni eisiau parhau i weld y rhywogaeth hon yn Sir Benfro’.  Mae Cornel Pensarn yn gartref hefyd i’r Fursen Gynffonlas Brin, a all fod dan fygythiad yn y dyfodol agos. Mae’r prosiect hwn hefyd yn golygu bod y cynefin y mae’r Fursen Gynffonlas Brin ei angen yn cael ei adfer drwy gyfeirio da byw ar draws ardal o dir glwyb y mae’r rhywogaeth hon yn hoff ohono. Gwelir y fursen hon yn byw ac yn magu mewn ardaloedd lleidiog heb fawr ddim llystyfiant a dŵr bas. Ceir hefyd nifer o rywogaethau eraill o weision y neidr yn yr ardal fechan hon a elwir yn Gornel Pensarn a chredir ei bod yn cynnwys un o’r poblogaethau pwysicaf o weision y neidr yn Sir Benfro.

Rhybuddiodd Swyddog Cadwraeth Cymdeithas Gweision y Neidr Prydain, Claire Install, bod angen ‘mwy o brosiectau fel hyn er mwyn sicrhau bod Mursennod y De yn goroesi yn Sir Benfro. Heb waith caled Cymdeithas Gweision y Neidr Prydain, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro a Cyfoeth Naturiol Cymru, a chymorth Amgylchedd Cymru gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, perchennog y tir a ffermwyr lleol, ni fyddai hyn wedi bod yn bosib’.

Cysylltiadau:

Claire Install, Swyddog Cadwraeth, Cymdeithas Gweision y Neidr Prydain. claire.install@naturalengland.org.uk

Pam Taylor, Llywydd, Cymdeithas Gweision y Neidr Prydain. pamtaylor@british-dragonflies.org.uk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s