Caffi Cymunedol Transition Bro Gwaun

Cefndir

Prif nod prosiect bwyd dros ben Transition Bro Gwaun yw lleihau carbon drwy atal bwyd rhag mynd i safleoedd tirlenwi a’i droi’n gynnyrch sydd ag oes hirach drwy ddefnyddio dulliau arlwyo carbon isel. Mae llawer o brosiectau bwyd dros ben ar waith o amgylch y Deyrnas Unedig – Foodcycle, Fare Share a banciau bwyd eraill – ond ni wyddem am brosiect arall sy’n union yr un fath ag un y ni.

Mae’r rhan fwyaf o fanciau bwyd yn delio’n bennaf gyda bwyd silff-sefydlog, tra mae Caffi Transition yn gwneud prydau a chyffeithiau yn bennaf o gynnyrch sydd ag oes fer ar y silff e.e. ffrwythau, llysiau, cynnyrch llaeth, cynnyrch pobi ac ychydig o gig. Mae angen prosesu’r rhain yn gyflym iawn unwaith mae siopau a chyfanwerthwyr yn eu pasio ymlaen i ni ac, am ein bod yn fenter leol sy’n casglu bwyd yn bennaf o fewn 4 milltir, gallwn wneud hyn. Felly, mae’r hyn rydym yn ei gynhyrchu yn fwy amrywiol ac yn iachach na’r hyn y gellir ei goginio gan ddefnyddio bwyd silff-sefydlog yn unig. Rydym hefyd yn cadw milltiredd bwyd yn isel – sy’n rhywbeth na all systemau gwastraff bwyd wedi’u canoli ei wneud.

Ar hyn o bryd, daw ein holl fwyd dros ben o siopau lleol, cyfanwerthwyr a phobl leol sydd â gormodedd o ffrwythau a llysiau. Mae’r grŵp yn canfod ac yn talu am amrywiaeth o eitemau darfodus ac eitemau nad ydynt yn darfod, megis perlysiau, sbeisiau, cynnyrch llaeth, coffi, te, blawd, siwgr, reis a phasta.

Rydym wedi gweithio’n galed iawn i leddfu pryderon ynghylch diogelwch defnyddio bwyd dros ben drwy ddatblygu gweithdrefnau diogelwch bwyd a rhaglenni hyfforddi ar gyfer ein gwirfoddolwyr. Rydym yn falch iawn ein bod yn ddiweddar wedi cael 5 seren gan Iechyd yr Amgylchedd.

Mae’r caffi hefyd yn adnodd i’r gymuned – ac yn enghraifft o ddyfeisgarwch y gymuned. Dim ond oherwydd haelioni llawer o unigolion a mudiadau lleol yr oedd yn bosib adnewyddu’r adeilad sydd bellach yn cael ei redeg gan dros 30 o wirfoddolwyr. Mae gennym Swyddog Datblygu Amgylchedd Cymru sy’n gweithio gyda ni ar ein cynlluniau i ddatblygu’r prosiect, e.e. rhedeg digwyddiadau cymunedol ar leihau gwastraff bwyd a choginio carbon isel, a sut i fod yn fenter gymdeithasol hunangynhaliol.

 Ystadegau cyfredol

Mae Caffi Transition wedi bod yn agored i’r cyhoedd dri diwrnod yr wythnos ers dechrau mis Mehefin. Dyma ein ffigyrau ar gyfer y pedair wythnos gyntaf:

Bwyd dros ben a gasglwyd yn lle mynd i safle tirlenwi          – tua 100 cilo’r wythnos

Bwyd a goginiwyd ac a werthwyd yn y caffi neu a gyfnewidiwyd,                                                      neu a roddwyd am ddim                                                – tua 50 cilo’r wythnos

Bwyd a anfonwyd i gael ei gompostio                                     – tua 50 cilo’r wythnos

Nifer yr ymwelwyr â chaffi Transition                                       – 243

Oriau a roddodd gwirfoddolwyr i’r prosiect                              – 416.50

Gwirfoddolwyr newydd a recritiwyd  – 4, a mynegodd 2 o bobl ddiddordeb mewn gwirfoddoli

Gweithgareddau cyfredol

Mae caffi Transition newydd gael 5 seren gan Iechyd yr Amgylchedd. Bydd chwe gwirfoddolwr ac 1 aelod o staff yn gwneud hyfforddiant Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyaeth – Lefel 3 ym mis Gorffennaf. Bydd gwirfoddolwyr sydd newydd eu recriwtio yn cael hyfforddiant Hylendid Bwyd – Lefel 2 yn yr  hydref.

Transition bro gwaun fromm fbMae ymgynghorwyr o WRAP yn darparu cyngor ar wella ein systemau ailgylchu a datblygu ein strategaeth farchnata. Mae ymchwilydd (intern WCVA) yn cynnal gwerthusiad 3 mis ar ein defnydd o garbon a bydd yn cynhyrchu adroddiad yn awgrymu ffyrdd o’i leihau.

Rydym yn cyflogi myfyriwr graddedig lleol sy’n chwilio am waith fel cogydd ar sail sesiynol, ac yn bwriadu ymgeisio i gynllun Twf Swyddi Cymru er mwyn cyflogi un neu ddau o bobl ifanc yn fwy parhaol.

Yn ychwanegol, rydym yn bwriadu sefydlu prosiect peilot yn ystod gwyliau ysgol er mwyn asesu dichonoldeb darparu talebau bwyd i’w defnyddio yng nghaffi Transition gan deuluoedd incwm isel sydd â phlant ifanc. Bydd hwn yn cael ei gefnogi’r ariannol gan elusennau lleol a mudiadau cyllido. Mae Undeb Credyd Gorllewin Cymru yn cynnal sesiynau ar ddydd Iau rhwng 11 ac 1 o’r gloch; rydym hefyd yn trefnu parseli bwyd PATCH (Pembrokeshire Action to Combat Hardship) ac yn derbyn eu talebau cinio.

I gael gwybod mwy am Transition Bro Gwaun a’i weithgareddau, ewch draw i gaffi Transition, 32A Stryd Fawr, Abergwaun, SA65 9AR; ffoniwch 01348 872019; ebostiwch  transitonbrogwaun@phonecoop.coop   neu ewch i www.transitionbrogwaun.org.uk

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s