Fforddolwyr Gwirfoddol

Mae Fforddolwyr Gwirfoddol yn brosiect cofrestredig ag Amgylchedd Cymru sydd wedi’i sefydlu ers tro a’i nod yw cynnwys pobl leol yng ngwaith yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae’r prosiect yn helpu i ffurfio casgliad mwy parhaol o bobl leol sy’n barod i wirfoddoli i ofalu am eiddo a thir lleol yr Ymddiriedolaeth, ac i gyfrannu at y gwaith o’u rheoli. Y drefn yw mabwysiadu darn o lwybr y bydd y grŵp o wirfoddolwyr yn gyfrifol amdano. Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn rhoi hyfforddiant a chymorth i’r grŵp er mwyn ei alluogi i wneud hyn.

Defnyddiwyd yr enw Fforddoliwr yn draddodiadol ar gyfer pobl a oedd yn gofalu am gynnal a chadw ffyrdd a oedd yn arwain i’w cymunedau, rôl y mae’r gwirfoddolwyr presennol yn ei chyflawni. Fel rhan o’r broses adfer, mae Gwirfoddolwyr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn defnyddio dulliau traddodiadol i adfer tir sydd wedi dirywio oherwydd effaith pobl mewn ffyrdd sy’n atal y ddaear rhag erydu ymhellach ac yn sicrhau nad yw llystyfiant yn cael ei golli. Ymysg y tiroedd y gofalwyd amdanynt fel rhan o’r prosiect y mae: Abergwesyn i’r gogledd o’r Parc, Cymin yn y dwyrain, Lanlay Meadows yn y de, a Sgwd Henrhyd a Sgwd Coelbren yn y gorllewin.

vic Vol lengthmanMae’r Ymddiriedolaeth yn cydnabod y cymorth a ddarparodd y Fforddolwyr Gwirfoddol a dywed mai dim ond gyda chryn gymorth gwirfoddol y mae’n gallu rheoli’r ardal eang. Mae Vic Heard yn un o’r gwirfoddolwyr hyn a’i rôl ef yw helpu i gynnal a chadw tua milltir o lwybr rhwng Pont ar Daf a Phen y Fan.

Gwelodd y cyfle i gymryd rhan yn y prosiect a rôl Fforddoliwr Gwirfoddol ar boster yn hysbysebu’r cyfle tra oedd yn cerdded yng Nghwm Llwch. Penderfynodd i wirfoddoli gan ei fod wrth ei fodd yn cerdded ac roedd yn chwilio am rywbeth i’w wneud ar ôl ymddeol. Cysylltodd Vic â Simon Rose drwy’r hysbyseb. Cyfarfu Simon â Vic a dangos iddo’r darn o lwybr y byddai’n gofalu amdano a beth oedd angen ei wneud.

Mae gwaith Fforddoliwr Gwirfoddol yn cynnwys gweithio ar hyd y darn o lwybr yn gwneud yn siwr bod y sianeli draenio wrth ochr y llwybr ac ar ei draws yn glir fel y bydd dŵr yn llifo oddi wrtho. Gall gwirfoddolwyr wneud gwaith atgyweirio bach ond maent yn adrodd problemau mwy difrifol i’r Warden Mynediad. Maent hefyd yn cadw’r ardal yn daclus drwy godi sbwriel sy’n cael ei adael yn aml gan gerddwyr.

Mae Vic yn treulio 3-4 awr, un diwrnod y mis, yn gwirfoddoli ar y llwybr. Dywed am ei rôl: “Mae gwneud rhywbeth defnyddiol yn rhoi llawer o foddhad. Ar ôl treulio’r rhan fwyaf o’m gyrfa mewn swyddfa, mae’n braf cael gweithio tu allan mewn ardal hyfryd ac rwy’n mwynhau siarad â’r ymwelwyr niferus a’u helpu. Mae’r mwyafrif yn aros am sgwrs a llawer yn diolch am y gwaith rwy’n ei wneud.”

Fel Fforddoliwr Gwirfoddol, mae gan Vic ychydig o gyngor i bobl eraill sydd am wneud rhywbeth tebyg:

  • Sicrhewch fod gennych y cyfarpar cywir;
  • Sicrhewch eich bod yn trefnu’ch amser i wneud y gwaith pan mae’n braf;
  • Mae’n waith caled felly mae angen i chi fod yn weddol heini ond mae werth yr ymdrech;
  • Rwy’n argymell y gwaith i unrhyw un sy’n hoff o’r awyr agored ac sydd am helpu i’w ddiogelu.

I gael gwybod mwy am y Fforddolwyr Gwirfoddol, ebostiwch brecon@nationaltrust.org.uk neu i weld cyfleoedd gwirfoddoli, ewch ar wefan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol: http://www.nationaltrust.org.uk/get-involved/volunteer/ways-to-volunteer/

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s