Gair gan Swyddog Datblygu

Mae fy rôl fel Swyddog Datblygu yn mynd â fi i lawer o gyfeiriadau gyda bob diwrnod yn teimlo’n wahanol i’r un diwethaf. Dwi’n gweithio o swyddfa Groundwork Gogledd Cymru yn Nhan-y-fron, ger Wrecsam, ac er nad oes terfynau daearyddol ar fy ngwaith, mae’r mwyafrif o fy mhrosiectau yn y Gogledd. Mae’r gwaith yn golygu dipyn o deithio i ardaloedd yng Nghymru na fyddwn fel arfer yn mynd iddynt a chwrdd â llawer o bobl arbennig sy’n benderfynol o wella’r amgylchedd.

Yn ddiweddar cefais ymholiad newydd o swyddfa Amgylchedd Cymru yng Nghaerdydd, roedd y grŵp ar garreg fy nrws; ffoniais y prif gyswllt a threfnu i ymweld â nhw. Ymwelais â’r grŵp a chefais fy nhywys o amgylch eu safle. Tynnwyd fy sylw at y tegeirian gwenynog, y caldrist, hen dderw ceinciog a chloddiau o flodau gwyllt yn llawn arogl. Bwriad y grŵp oedd gwella bioamrywiaeth y safle a symud rhywogaethau conwydd estron.

Wrth gerdded o gwmpas, rhoddais wybodaeth iddynt am Amgylchedd Cymru, y broses gofrestru, y grantiau sydd ar gael a sut y gallwn eu cynorthwyo drwy gymorth gan swyddog datblygu. Roedd y grŵp yn awyddus i fanteisio ar gymorth Amgylchedd Cymru ac roedd hi’n glir eu bod yn ticio bob bocs, gwella’r amgylchedd lleol, y gymuned leol a chynnwys llawer o wirfoddolwyr.

Mae fy nyletswydd i roi cymorth i grŵp yn dechrau ar y diwrnod cyntaf, mae ar rai grwpiau angen mwy o gymorth i ymsefydlu nag eraill. Roedd ar fy ngrŵp newydd angen cyngor ar fabwysiadu polisïau, felly rhoddais gyngor ar y polisïau y dylent eu mabwysiadu a beth i’w gynnwys ynddynt, gan ganolbwyntio ar deilwra eu polisïau i’w hanghenion a’u gwaith nhw.

Mae fy ngwaith yn cynnwys dipyn o afael llaw yng nghamau cynnar y broses gofrestru, gan gynorthwyo grwpiau i lenwi ein ffurflenni a’u hannog i dynnu sylw at eu nodau a’u hamcanion er mwyn dangos eu prosiectau ar eu gorau. Dwi’n mwynhau gweithio gydag amrywiaeth o brosiectau a dwi wastad wrth law i roi cymorth neu anogaeth!

Geraint hughesMae Geraint Hughes yn un o’n Swyddogion Datblygu Pwrpasol sy’n gweithio trwy Gymru gyfan. Os hoffech gael cymorth i’ch prosiect a’ch bod yn credu bod Amgylchedd Cymru yn addas i chi, yna cysylltwch â ni: info@environment-wales.org neu 02920 431727. Edrychwn ymlaen at glywed gennych!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s