Penfro 21 C

Dros y flwyddyn ddiwethaf, efallai’ch bod wedi sylwi ar logos bwyd lleol gwyrdd a melyn yn rhai o’r siopau bwyd, caffis, tafarndai a marchnadoedd yn y dref. Mae ein prosiect Gall Penfro Wneud Gwahaniaeth wedi cael caniatâd i ddefnyddio logo Sefydliad Plunkett fel symbol ar gyfer y prosiect bwyd lleol maent wedi bod yn ei redeg. Prif nod prosiect Bwyd Penfro yw annog pobl leol i brynu, tyfu a bwyta mwy o ffrwythau a llysiau lleol a thymhorol. Nod arall yw ysgogi newidiadau mewn ymddygiad a fydd yn y pen draw yn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Gyda grant gan gynllun Cefnogi Byw’n Gynaliadwy Amgylchedd Cymru (Cam 2), cynhaliodd y prosiect holiadur cychwyn a gorffen, a chynnal cyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau marchnata cymdeithasol i annog pobl i wneud newidiadau. Mae gwybodaeth lawn am y prosiect ar gael ar y wefan  www.pembrokefood.org.uk. Mae adroddiad terfynol wedi’i lunio ar y prosiect ac er ei fod wedi arddangos newid yn y bobl a ymgysylltwyd â nhw, amlygodd yr adroddiad lawer o faterion a phroblemau y mae aelodau o’r prosiect yn teimlo y dylid ailedrych arnynt er mwyn dangos gwelliant clir. Maent felly wedi ymgeisio am grant Cam 2 pellach i’w galluogi i wneud hyn. Maent yn gobeithio gwneud y canlynol:

  • Sefydlu cysylltiad uniongyrchol rhwng tyfwyr a chynhyrchwyr lleol â siopau, caffis, tafarndai a marchnadoedd, er mwyn sicrhau bod bwydydd lleol yn cyrraedd basgedi siopa lleol;
  • Ymgysylltu â phobl mewn ffordd fwy ymarferol gyda digwyddiadau ymarferol i gael pobl i goginio a garddio yn hytrach na dangos iddynt yn unig;
  • Gwella’r wefan fel y gall mwy o bobl wneud addewid a chadw dyddiaduron bwyd tymor byr drwy eu gwneud yn fwy amlwg a dathliadol;
  • Parhau â’r ardd potiau y tu ôl i Foundry House a rhoi cychwyn ar yr ardd gymunedol newydd yn St Oswald er mwyn gwneud tyfu bwyd yn fwy o hwyl;
  • Sefydlu stondin gymunedol yn y Farchnad Ffermwyr lle gall garddwyr lleol werthu nwyddau sydd ganddynt dros ben;
  • Cael mwy o grwpiau lleol yn rhan o’r prosiect i gynnal digwyddiadau a lledaenu’r neges;
  • Mynd â digwyddiadau a gweithgareddau atoch chi – mewn siopau lleol, y Farchnad Ffermwyr, ysgolion, ac ati, yn hytrach na disgwyl i chi fynd atyn nhw.

Yn olaf, mae’r grŵp wedi cael caniatâd i gymryd drosodd y prosiect Coginio Carbon Isel gan Ganolfan Eco Cymru a bydd yn mynd â’r cystadlaethau coginio hwyliog hyn o amgylch y gymuned.

Os oes gennych ddiddordeb yn y prosiect, i roi help llaw gydag unrhyw agwedd arno neu gynnal digwyddiad, cysylltwch â Penfro 21 C yn Foundry House. I gael copi o’r adroddiad, anfonwch neges yn gofyn amdano i  foundryhouse@pembroke21c.org.uk

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s