Dyna wahaniaeth a wna ‘Mind’

Yn Amgylchedd Cymru rydym yn cefnogi mudiadau amrywiol sy’n gweithio ar brosiectau’r un mor amrywiol sydd ag un amcan cyffredin: cynnal gwaith gwirfoddol i ddiogelu a gwella’r Amgylchedd. Un o’r prosiectau rydym yn ei gefnogi yw Prosiect Rhandir ‘Mind Diggers’, a gynhelir gan Mind Caerdydd i ddatblygu’r rhandir er mwyn darparu cyfleoedd garddio i bobl ag anawsterau iechyd meddwl. Mae’r prosiect yn rheoli .025 erw ar safle Rhandiroedd Colchester Avenue; mae wedi’i leoli yn y gymuned leol ac yn helpu i gynyddu hunanbarch a hunanhyder y gwirfoddolwyr ac annog gweithgaredd awyr agored, ymarfer corff a byw’n iach.Mind diggers

Cofrestrodd y prosiect ag Amgylchedd Cymru yn 2006 ac mae wedi cael cyllid a chymorth i ddatblygu seilwaith y prosiect tyfu a oedd yn cynnwys codi twnnel polythen mawr. Mae’r twnnel wedi bod o fudd i’r grŵp mewn sawl ffordd; ymestyn y tymor tyfu, darparu cysgodfa a mwy o opsiynau hyfforddi i’r grŵp. Roedd y prosiect yn darparu gwasanaeth fan a oedd yn cynnig garddio a thirlunio i’r gymuned leol – menter gymdeithasol a oedd yn cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr. Roedd y gwirfoddolwyr yn symud ymlaen i’r fenter gymdeithasol unwaith roeddynt wedi magu sgiliau; roedd prosiect y rhandir nid yn unig yn cynorthwyo gwirfoddolwyr i ennill y sgiliau hyn ond yn meithrin amgylchedd a oedd yn hwb i hunanhyder a lles.

Prepped plots Mind DiggersSylweddolodd y grŵp fod y prosiect yn ehangu a gwnaeth gais i Amgylchedd Cymru am grant Rheoli i ddatblygu’r prosiect. Yn 2008 cafodd y grŵp gyllid ar gyfer swydd ran amser (3 diwrnod yr wythnos) i ddatblygu’r prosiect. Bu i ddeiliad cyntaf y swydd reoli’r prosiect tirlunio ochr yn ochr â’r swydd a ariannodd Amgylchedd Cymru. Oherwydd llwyddiant y prosiect symudodd hi ymlaen i reoli’r prosiect tirlunio yn llawn amser a chafwyd Rheolwr Prosiect yn ei lle i barhau â’r gwaith. Prif dasgau deilydd y swydd yw goruchwylio a chynllunio holl weithgareddau’r rhandir a sicrhau bod y prosiect yn rhedeg yn esmwyth. Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda’r gwirfoddolwyr yn y rhandir mewn rôl ymarferol iawn, darparu cymorth un wrth un pan fo angen neu gydlynu grwpiau; sicrhau iechyd a diogelwch gwirfoddolwyr a defnyddwyr y gwasanaethau, recriwtio, goruchwylio, mentora a hyfforddi gwirfoddolwyr, a phlannu yn yr ardd. Mae gan y prosiect bolisi drws agored, gall bobl gyfeirio eu hunain ond hefyd gallant gael eu cyfeirio gan asiantaethau sy’n ymwybodol o’r prosiect – gan gynnwys gan ddoctoriaid oherwydd y buddion cymdeithasol a’r buddion i iechyd a lles a gysylltir â garddio / ‘ymarfer corff Polly tunnel Mindgwyrdd’. Mae’r gwirfoddolwyr yn mynd drwy broses gynefino drylwyr sy’n cynnwys cwblhau seren ganlyniadau sy’n olrhain pellter a deithiwyd am yr arbenigedd a fagwyd wrth wirfoddoli gyda’r prosiect megis garddio a sgiliau bywyd. Mae’r prosiect wedi annog cyfranogwyr, sy’n aml yn dioddef problemau iechyd meddwl amrywiol, i fod yn agored a theimlo’n ddiogel yn y rhandir. Wrth i’r gwirfoddolwyr ddatblygu maent yn dod yn fentoriaid i wirfoddolwyr newydd ac yn symud ymlaen at waith cyflogedig – sydd o ganlyniad i’r cyswllt cychwynnol hwnnw â phrosiect Mind Diggers a’r rheini sy’n rhan ohono. Enghraifft nodedig o lwyddiant y prosiect yw un o gyn ddefnyddwyr gwasanaethau’r

Helena and Joe Mind team

Helena and Joe Mind team

grŵp a ddechreuodd wirfoddoli a chymryd rhan yng ngweithgareddau’r prosiect ar ôl cael ei gyfeirio yno. Wrth i’w wybodaeth gynyddu, felly hefyd y gwnaeth ei hyder. Oherwydd ei ddiddordeb a’i ddealltwriaeth o blanhigion ac anifeiliaid dechreuodd annog a hyfforddi gwirfoddolwyr eraill a defnyddwyr gwasanaethau am yr amgylchedd a bywyd gwyllt. Cynyddodd ei gyfraniad at y prosiect, o ran syniadau a chyfeiriad ac mae ef bellach yn wenynwr hyfforddedig, gan ofalu am wenyn yn y rhandir, a bydd yn parhau i arwain y prosiect fel y Rheolwr Prosiect newydd o fis Ebrill2014.

Dyma’r prosiect cyntaf o’i fath, mewn cysylltiad â Mind Caerdydd – sy’n cysylltu pobl drwy fyd natur a thyfu. Gall llwyddiant prosiect ‘Mind Diggers’ fod o fudd i elusennau iechyd meddwl eraill yng Nghymru drwy efelychu model y prosiect. Mae’r cymorth gan hive mindgymheiriaid, gwerthfawrogiad o fyd natur, byw’n iach a thyfu bwyd i gyd yn cyfrannu at les ac iechyd yn gyffredinol – dyna’r gwahaniaeth a wna Mind!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s