Llawer o waith a wna llawer o ddwylo

Mae’r Ardd a’r Rhandir Cymunedol yn le hyfryd yn Gibbonsdown yn y Barri. Fe ddewch o hyd iddo yn swatio ynghudd ym mhen draw cae chwarae mawr, ger Hen Randiroedd Pencoetre, Heol Dyfnallt. Ei nod yw meithrin cymdeithas dyfu gynhwysol sy’n ailgysylltu pobl gyda natur a’i gilydd. Gall unrhyw un fynd draw yno i roi help llaw. Nid oes rhaid gwybod sut i arddio – ond mae’n helpu! Mae’r ardal dyfu yn hwyluso datblygiad sgiliau gwyrdd sy’n hwb wrth chwilio am waith ac er mwyn byw’n iachach.

Aeth y grŵp at Amgylchedd Cymru am y tro cyntaf yn 2009 gyda chynllun i droi tir diffaith Image 1yn rhandir garddio i’r gymuned. Gyda chymorth Swyddog Datblygu, ymgeisiodd y grŵp am ei grant prosiect  cyntaf ar gyfer cyfarpar a deunyddiau i ddatblygu seilwaith y prosiect. Y canlyniad oedd prosiect garddio bywiog gyda gwirfoddolwyr ymroddedig a ddysgodd i dyfu’r tir ac, mewn amser, eu hunain. Yna yn 2012 aeth y grŵp drwy gyfnod o newid gan gynnwys newid ei enw ac aelodau newydd i fwrw’r prosiect yn ei flaen. Yn y cyfnod hwnnw, fodd bynnag, collodd y prosiect tyfu rywfaint o fomentwm a gwirfoddolwyr ond roedd yn benderfynol o ffynnu fel cyfleuster gwerthfawr i’r gymuned leol. Parhaodd y grŵp i weithio gyda’i Swyddog Datblygu Amgylchedd Cymru a’i randdeiliaid i gyflawni hynny ac yn 2013 ymgeisiodd yn llwyddiannus am grant Rheoli i gael rheolwr rhan amser i’r ardd. Cyflogwyd y rheolwr er mwyn cynyddu nifer y gwirfoddolwyr, creu a chynnal cysylltiadau â grwpiau cymunedol lleol a datblygu’r prosiect, er mwyn iddo fod yn rhannol neu’n hunan-gynhaliol yn y pen draw.

Image 3Er mwyn cyflawni’r amcan cyntaf, lansiodd Rheolwr yr Ardd, Lisa Williams a oedd newydd ei phenodi, ‘ddiwrnod gwirfoddoli yn yr ardd’ i ledaenu ymwybyddiaeth o’r prosiect ac annog mwy o wirfoddolwyr i gymryd rhan ynddo. Pan glywodd tîm Amgylchedd Cymru am y diwrnod, bu i ni hyrwyddo’r prosiect a helpu i godi ymwybyddiaeth drwy rwydwaith ein prosiectau cofrestredig. Fel yr holl brosiectau mae’r fenter yn eu cefnogi, rydym bob amser yn awyddus i wneud mwy. Felly, ar fore Sadwrn ym mis Hydref, cymerodd Kate, Gareth a Michelle o dîm Amgylchedd Cymru (ac ambell un o’u ffrindiau) ran yn y diwrnod gwirfoddoli ym mhrosiect Gardd a Rhandir Cymunedol y Barri. Roedd digonedd o gloddio a phlannu i’w wneud ond llwyddodd y tîm i ymdopi diolch i Lisa a oedd yn cydlynu ein hymdrechion ac yn ein harwain i’r cyfeiriad cywir.

Fel tîm cawsom ein hannog i gymryd rhan ym mhob gweithgaredd roedd y diwrnod yn ei gynnig – doedd dim angen profiad arnom. Cafodd rhannau o’r tir eu palu – yn barod i blannu, ac adenillwyd hoelion, o wlâu wedi’u codi nad oedd yn cael eu defnyddio, i greu ardal dyfu ar wahân, wrth ymyl y llwybr. Ar ôl paratoi’r tir, cafodd planhigion a bylbiau eu plannu. Llwyddodd pawb i gyfrannu, gofyn cwestiynau am y planhigion a gwneud eu rhan yn ymarferol i wella’r ardal dyfu. Ar ôl ychydig o oriau roedd modd gweld mannau o’r ardd yn dechrau siapio. Eglurodd Lisa fod ganddi gynlluniau cyffrous i ddatblygu’r ardal, gan gynnwys codi twnnel polythen a fyddai’n ymestyn y tymor tyfu a’r mathau o blanhigion y gall y gwirfoddolwyr eu tyfu.

Wrth i’r diwrnod gwirfoddoli ddod i ben, gadawodd pawb y prosiect gan deimlo ein bod Image 2wedi cyflawni rhywbeth. Gwych oedd gweld aelodau o’r gymuned o bob oedran ac arbenigedd yn dod at ei gilydd i roi cychwyn ar ‘hafan werdd’ yn Gibbonsdown.

Mae’r prosiect yn cynnig gweithgareddau rhagorol – digwyddiadau, gweithdai a hyfforddiant i egin dyfwyr a thyfwyr profiadol. Os hoffech wirfoddoli, cael gwybod mwy am y prosiect neu os oes gennych sgil y gallech ei rannu, ewch i: https://www.facebook.com/BarryCommunityGardenAllotment

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s