Chwarae cynaliadwy gan fudiad creadigol RAY

Mae Amgylchedd Cymru yn cefnogi mudiadau ledled Cymru i fynd ati i wirfoddoli dros yr amgylchedd. Un o’r grwpiau hyn yw RAY Ceredigion, drwy ei brosiect Ailgylchu a Stôr Sgrap mae’r staff a’r gwirfoddolwyr yn troi sgrap yn drysor.

Sefydlwyd RAY Ceredigion yn 2001 fel rhwydwaith y tu allan i’r ysgol i gefnogi gofal plant cofrestredig y tu allan i’r ysgol yn sir Ceredigion. Ers 2005 mae’r mudiad wedi ehangu ei gylch gwaith i gefnogi cyfleusterau chwarae mynediad agored, hyfforddiant ac addysg i blant a’r rheini sy’n eu cefnogi fel staff neu wirfoddolwyr. clonc a chreft 1Fel rhan o’r ehangiad hwn cymerodd y grŵp stôr sgrap drosodd a sefydlwyd yn wreiddiol gan Gelf-Eco, grŵp bach o Aberystwyth dan arweiniad gwirfoddolwyr a oedd yn casglu deunyddiau nad oedd ar neb eu heisiau a elwid yn ‘sgrap’ a’u troi’n gelf. Roedd y stôr sgrap yn gweithredu ar raddfa fach; casglwyd deunyddiau gan y grŵp a’u defnyddio gan weithwyr chwarae Crefft RAY yn ystod eu sesiynau ag ysgolion, clybiau ar ôl ysgol a chlybiau ieuenctid. Roeddynt yn gallu gweld y potensial i ddatblygu’r agwedd hon ar eu menter: drwy chwarae creadigol, roedd yn meithrin allfa greadigol i bobl ifanc ddylunio eitemau unigryw gan ystyried materion cysylltiedig â chynaliadwyedd ar yr un pryd. Wrth ailddefnyddio deunyddiau nad oedd ar neb eu heisiau, lleihaodd y grŵp y deunyddiau crai a ddefnyddiwyd mewn gweithgareddau crefft a throi eitemau a oedd wedi’u hesgeuluso yn gynnyrch o werth ynddynt eu hunain.

Gyda chymorth datblygu a grant gan Amgylchedd Cymru mae RAY Ceredigion wedi llwyddo i ddatblygu’r stôr sgrap ymhellach drwy gyflogi Rheolwr Stôr Sgrap a Chydlynydd Gwirfoddolwyr (rhannu’r swydd). Mae’r cynnydd mewn capasiti wedi galluogi’r grŵp i gynnig gweithgareddau amrywiol am ddim gan gynnwys ‘Hwyl i’r Teulu ar Ddydd Sadwrn’ pan fo cyfranogwyr yn gwneud eitemau o ddeunyddiau sydd wedi’u hailgylchu megis barcud o fagiau plastig, blodau o boteli plastig a chlociau o hen recordiau. Mae grŵp newydd, Clonc a Chrefft, yn cwrdd ar fore Mercher i wneud crefftau o ddeunyddiau sydd wedi’u hailgylchu; mae’r aelodau’n gwneud powlenni a rygiau hyfryd. Llwyddodd y grŵp i gael grant hyfforddi gan Amgylchedd Cymru a gynorthwyodd staff a gwirfoddolwyr fel ei gilydd i ddarganfod technegau crefft newydd gan eu galluogi i ehangu eu sgiliau a datblygu syniadau a chreu nwyddau ar gyfer gweithdai crefft.

clonc a chreft (2)Mae elfen Cydlynu Gwirfoddolwyr y rôl yn cefnogi gwirfoddolwyr presennol a newydd y prosiect. Anogir y gwirfoddolwyr i rannu syniadau a defnyddio eu sgiliau creadigol i hybu’r prosiect. Ymysg y gweithgareddau a wna gwirfoddolwyr y mae: casglu a didoli deunyddiau ‘sgrap’, hyrwyddo a hysbysebu’r prosiect a helpu i ddylunio a chynnal gweithdai i unigolion a grwpiau lleol. Un o’r gwirfoddolwyr yw Louise James, unig riant sy’n byw yn Aberaeron. Fe ddechreuodd hi fynd i’r sesiynau mamau a phlant bach gyda’i merch, gan weld y ffordd roedd y prosiect yn datblygu sgiliau cymdeithasol a datblygiad ei phlentyn drwy chwarae â chrefftau ac roedd yn awyddus i gefnogi’r prosiect. Unwaith y dechreuodd ei merch hi yn yr ysgol, fe welodd hi gyfle i wirfoddoli gyda’r prosiect. Nid yw hi wedi edrych yn ôl ers hynny. Mae gwirfoddoli wedi galluogi Louise i ddefnyddio ei sgiliau creadigol i ddysgu i eraill sut i greu a saernïo eitemau o werth ac ymwneud yn fwy â’r gymuned. Pan ofynnwyd iddi beth mae’n ei olygu i wirfoddoli i RAY Ceredigion, atebodd Louise:

‘Rwyf wrth fy modd! Rwy’n mwynhau celf a chrefft ac yn hoff o wneud pethau gyda’r peiriant gwnïo ac unrhyw beth creadigol. Roedd gwirfoddoli’n golygu fy mod yn gallu defnyddio fy nychymyg creadigol, a dysgu oedolion eraill a phlant. Rwy’n hoff iawn o gymdeithasu a chwrdd â phobl ac mae yna lawer o gyfleoedd cymdeithasu yma yn RAY. Mae’n gymaint o gymorth i mi, rwy’n mynd allan ac yn cymryd rhan yn y gymuned.’

Mae RAY Ceredigion wedi’i leoli yn Aberaeron ac maent bob amser yn awyddus i glywed gan ddarpar wirfoddolwyr i roi help llaw yn y stôr sgrap, i gael mwy o wybodaeth ewch i http://www.rayceredigion.org.uk/Welsh%20pages/volunteering.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s